Softvérové podmienky používania WEBSITE DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI, PROSÍM

Ďakujeme Vám za návštevu webovej stránky (ďalej len „Webová stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Webová stránka“). Webová stránka je majetkom spoločnosti The Software (ďalej len „The Software“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito Podmienkami používania webovej stránky spoločnosti The Software (ďalej len „Podmienky používania“), v ich celej platnosti, keď: (a) pristúpite na Webovú stránku; (b) zaregistrujete sa na odber noviniek alebo prihlásite sa do mailingového zoznamu alebo požiadate o informácie prostredníctvom Webovej stránky („Služby predplatného“); (c) zaregistrujete sa na účasť v súťažiach a/alebo tombolách, ktoré občas ponúka spoločnosť The Software (ďalej len „Súťaže“); (d) zapojíte sa, alebo sa pokúsite zapojiť, do partnerského programu alebo iného členského združenia, ktoré sú zobrazené na Webovej stránke („Členské služby“); a/alebo (e) objednáte si službu a/alebo výrobok prostredníctvom Webovej stránky („Služby dodávateľa“ a spoločne s predplatnými službami a Členskými službami, „Služby“). Súkromná politika spoločnosti The Software („Súkromná politika“), Oficiálne pravidlá súťaží platné pre každú Súťaž, Kúpna zmluva spoločnosti The Software („Kúpna zmluva“), Zmluva o členstve spoločnosti The Software („Zmluva o členstve“), ako aj všetky ostatné prevádzkové pravidlá, politiky, cenníky a ostatné doplňujúce podmienky alebo dokumenty, ktoré sa môžu čas od času zverejňovať, sú výslovne tu v súlade s odkazom (spoločne „Zmluva“). Prosím, pozorne prečítajte si úplné podmienky Zmluvy. Ak súhlasíte s celou Zmluvou, nemáte oprávnenie používať Služby a/alebo Webovú stránku žiadnym spôsobom alebo formou.

Spoločnosť The Software PRECÍZNE ODMIETA PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU A/LEBO K SLUŽBÁM JEDNOTLIVCOM PODLIEHAJÚCIM ZÁKONU O OCHRANE ONLINE OCHRANY DETÍ 1998, S POZMENENÝM („COPPA“). Spoločnosť The Software SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ODPORENIE PRÍSTUPU K SLUŽBÁM A/LEBO WEBOVEJ STRÁNKE KAŽDÉMU JEDNOTLIVCOVI, PODĽA JEJJEDINÉHO A EXKLUZÍVNEHO UVÁŽENIA.

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode týkajúcich sa vašej používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje celú a jedinú dohodu medzi vami a TheSoftware týkajúcu sa vašeho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo dohody týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme Dohodu v jednotlivých prípadoch čas od času zmeniť podľa vlastného uváženia bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke a pred používaním Webovej stránky by ste mali skontrolovať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia obsiahnuté v Dohode platnej v tom čase. Preto pravidelne kontrolujte túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a Služby sú k dispozícii iba pre osoby, ktoré môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Webová stránka a Služby nie sú určené pre používanie osobami mladšími osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k Webovej stránke a/alebo Službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predplatného

Podľa podmienok Zmluvy, po registrácii na webovej stránke a schválení od TheSoftware, môžete za poplatok alebo bezplatne získať alebo sa pokúsiť získať Služby predplatného. Služby predplatného vám poskytnú obsah e-mailov, textu a ďalšie materiály („Predplatný obsah“) relevantné pre online marketing poskytovaný TheSoftware a jeho partnermi tretími stranami („Poskytovatelia tretích strán“). Ak si želáte zastaviť príjem Predplatného obsahu, jednoducho nám napíšte na adresu [email protected]. Predplatný obsah obsahuje komentáre, názory a/alebo ďalšie materiály, ktoré sú poskytované TheSoftware a Poskytovateľmi tretích strán, a nemali by sa na ne vždy spoliehať. Pri používaní Predplatného obsahu a/alebo Služieb predplatného používajte zvýšenú opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že TheSoftware vo vzťahu k takémuto Predplatnému obsahu nemá žiadne povinnosti a nevzniká mu v tomto ohľade žiadna zodpovednosť. TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Predplatný obsah dostupný v súvislosti so Službami predplatného je presný, úplný alebo vhodný.

Služby členstva

Podľa podmienok Zmluvy a Zmluvy o členstve, po registrácii na webovej stránke, súhlasení s Zmluvou o členstve a schválení od TheSoftware, môžete za poplatok alebo bezplatne získať alebo sa pokúsiť získať členstvo v jednom z rôznych programov členstva, ktoré ponúka MTS Advertise OU. Pre získanie kópie Zmluvy o členstve navštívte webovú stránku pre konkrétne členstvo. Programy členstva TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textu a ďalším materiálom („Obsah člena“ a spoločne s Predplatným obsahom „Obsah“), ktoré poskytuje TheSoftware a niektorí Poskytovatelia tretích strán, s cieľom pomáhať členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a ďalšie materiály, ktoré poskytujú TheSoftware a Poskytovatelia tretích strán, a nemali by sa na ne vždy spoliehať.

Služby pre predajcov

Dokončením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité výrobky a/alebo služby zo stránky. Výrobky a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať opisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán. TheSoftware nezastupuje a ani neposkytuje záruku, že tieto opisy výrobkov sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je v žiadnom prípade zodpovedný ani povinný za vašu neschopnosť získať výrobky a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi výrobku. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware vám ani žiadnej tretej strane nebudú zodpovedať za akúkoľvek žalobu v súvislosti s akýmikoľvek výrobkami a/alebo službami ponúkanými na stránke.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte uviesť v súvislosti s registráciou pre služby, môžu zahŕňať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky nasledujúce: (a) vaše celé meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) poštová adresa (a fakturačná adresa, ak sú odlišné); (e) domáci telefónny číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o kreditnej karte; a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované vo vyplnenom registračnom formulári („Registračné údaje pre službu“).

Ak nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek budúce ponuky, ktoré vám budú dostupné na stránke a navýšia alebo inak rozšíria súčasné funkcie stránky, budú podliehať dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný ani povinný v žiadnom prípade za vašu neschopnosť používať a/alebo kvalifikovať sa pre služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware vám ani žiadnej tretej strane nebudú zodpovedať za žiadne zmeny, pozastavenie alebo zastavenie akýchkoľvek služieb alebo iných výrobkov.

KONKURZY

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko konkurov. Z zagotavljanjem pravih in natančnih podatkov v povezavi z relevantno prijavnico za konkurenco ter sprejemanjem uradnih pravil za vsako posamezno konkurenco imate možnost sodelovati v žrebu za nagrade, ki se ponujajo pri vsaki konkurenci. Za sodelovanje v konkurencah na spletni strani morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili prave, natančne, aktualne in celovite podatke za registracijo za konkurenco.

PRIDOBITEV LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanih materialov v skladu z dogovorom. TheSoftware lahko to licenco prekine kadarkoli in iz kateregakoli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate samo na enem računalniku za osebno in nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, konkurenc in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirsko vračati ali prenašati spletnega mesta, vsebine, konkurenc in/ali storitev ali katerega koli dela teh.

VLASTNICKÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzených na, duševné vlastnícke) práv. Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predávanie akéhokoľvek časti Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu z Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného spôsobu získavania údajov s cieľom vytvorenia alebo zostavenia priamo alebo nepriamo kolekcie, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iný materiál zobrazený na alebo prostredníctvom Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUOZNAČOVANIE, “FRAMEOVANIE” A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Ak nebude výslovne oprávnená spoločnosťou TheSoftware, nikto nesmie urobiť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na, logotypy, ochranné známky, značky alebo chránený materiál) na ich webovú stránku alebo webovú lokalitu z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané “frameovanie” Webovej stránky a/alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (“URL”) Webovej stránky v akejkoľvek komerčnej alebo nekomerčnej médiu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware. Súhlasíte špecificky, že budete spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware pri odstraňovaní alebo ukončení, pokiaľ je to vhodné, akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že budete zodpovedný za akékoľvek a všetky škody s tým súvisiace.

ÚPRAVY, VYMAZANIE A MODIFIKÁCIA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upraviť alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÁ STRÁNKA, SLUŽBY, KONTESTY, OBSAH, AKÉKOĽVEK PRODUKTY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD NÁŠHO POSKYTOVATEĽA PRODUKTOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU SA POSKYTUJÚ VÁM NA ZÁKLADE “TAL AKO JE” A “TAK AKO JE DOSTUPNÉ” A VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I ZÁROVNE, SÚVIAZANÉ S OBSAHOM, VRÁTANE ALE NE OBMEZENÉ NA ZÁRUKU ZA NADOBUDNUTEĽNOSŤ, PORUŠENIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, ALEBO VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL, SÚ V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE ZAMIETNUTÉ PODĽA PLATNÉHO ZÁKONA. ZVLÁŠŤ, ALE NIE AKO JE TO OBMEDZENÉ, TheSoftware NEZARUČUJE ŽIADNE VLASTNOSTI: (A) WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, KONTESTOV, OBSAHU, AKÉKOĽVEK PRODUKTOV TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE OBDRŽAŤ OD NÁŠHO POSKYTOVATEĽA PRODUKTOV TRETEJ STRANY A/LEBO AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADAŤ CEZ WEBOVÚ STRÁNKU VYHOVIEŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM.

DISCLAIMER PRE POŠKODU ZAVOLI STIAHNUTIA

Návštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že tieto súbory na sťahovanie neobsahujú poškodzujúce počítačové kódy, vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE TheSoftware NEBUDE VÁM ANI TRETEJ STRANE ZODPOVEDNÝ ZA PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, DÔSLEDNÉ A/LEBO PRÍKLADNÉ ŠKODY, VRÁTIANE, ALE NIE OBMEZENÉ NA ŠKODY ZA STRATU ZISKU, DOBREJ SLOVE, POUŽÍVANIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH STRÁT (AJ KEĎ BY BOLO O PREDLOŽNÍ MOŽNÝCH TAKÝCHTO ŠKODÁCH INFORMOVANÉ), DO NAJVÄČŠIEHO MOŽNÉHO ROZSAHU UPRAVITEĽNÉHO ZÁKONOM PRE: (A) POUŽITIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POUŽIŤ STRÁNKU, SLUŽBY, KONKURZY, OBSAHOVÚ, AKÝKOĽVEK PRODUKT OD TRETEJ STRANY, KTORÝ MOŽETE PRIJÍMAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN A/LEBO AKÉKOĽVEK INÉ PRODUKTY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE PRIJÍMAŤ CEZ STRÁNKU; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU KÚPY ALEBO ZÍSKANIA TAVAROV, DÁT, INFORMÁCIÍ A/LEBO SLUŽIEB ZÍSKANÝCH OD, ALEBO CEZ, STRÁNKU; (C) NESPLENŽENIE PODMIENOK PRE KONKURZY, SLUŽBY ALEBO TRETIE STRANY PRODUKTY OD JEDNEJ Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, ALEBO AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ODMIETNUTIE TRETIE STRANY PRODUKTY OD TOHTO.

ODŠKODNINA

Súhlasíte s tým, že budete platiť náhradu škody a budete TheSoftware, každého z ich matiek, pobočiek a pridružených spoločností, ako aj každého zo svojich členov, funkcionárov, riaditeľov, zamestnancov, agentov a/alebo ďalších partnerov, zodpovedný za všetky nároky, výdavky (vrátane primeraných poplatkov za právnych zástupcov), škody, žaloby, náklady, požiadavky a/alebo rozhodnutia za akejkoľvek tretí strany, ktorá vznikne v dôsledku: (a) vášho používania webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vašeho porušenia dohody; a/alebo (c) vašeho porušenia práv iných jednotlivcov a/alebo subjektov. Ustanovenia tohto odseku slúžia na ochranu TheSoftware, každého z ich matiek, pobočiek a/alebo pridružených spoločností, ako aj každého z ich funkcionárov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnych zástupcov. Každá z týchto fyzických osôb a subjektov má právo uplatňovať a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webové stránky môžu poskytovať odkazy a/alebo vás odkazovať na ďalšie internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na, tieto vlastnené a prevádzkované treťou stranou. Pretože TheSoftware nemá žiadnu kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, vy týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware nepodporuje a nie je zodpovedný ani zodpovedný za žiadne podmienky a ustanovenia, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo ďalšie materiály na týchto webových stránkach alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vzniknuté týmto spôsobom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetkých komentárov, spätnej väzby, informácií, údajov o registrácii a/alebo materiálov, ktoré odovzdávate prostredníctvom alebo v súvislosti s webovou stránkou, podlieha nášmu pravidlám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akéhokoľvek ďalšieho osobne identifikovateľného údaja poskytnutého vami v súlade s ustanoveniami nášho pravidlám ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich pravidiel ochrany osobných údajov kliknite sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už je alebo nie je zákazníkom spoločnosti TheSoftware, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôkladne naliehať na uplatňovanie všetkých opravných prostriedkov voči akémukoľvek priestupujúcemu jednotlivcovi alebo subjektu v plnom rozsahu povolenom zákonom a v právnom poriadku.

VÝBER ZÁKONA/MIESTA RIADENIA

Akékoľvek spory vzniknuté na základe alebo súvisiace s dohodou budú riadené a výklad bude podliehať právnym predpisom Estónska (bez ohľadu na zásady konfliktu zákonov). Každé vydané rozhodnutie bude konečné a záväzné pre strany a o ňom možno vstúpiť do akejkoľvek súdnej inštancie príslušnej jurisdikcie. To, čo je tu uvedené, sa nesmie vysvetľovať tak, že bráni ktorejkoľvek strane v žiadosti o zísanie injunčného opatrenia na ochranu svojich práv v čakaní na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní. V rozsahu povolenom zákonom súhlasíte s tým, že nebudete iniciovať, pridružiť sa k žalobe triedneho typu alebo účastniť sa v ňom týkajúc sa akéhokoľvek nároku, sporu alebo kontroverzie, ktorú môžete mať voči TheSoftware a ich právnym zástupcom, pobočkám, dcérskym spoločnostiam, materským spoločnostiam, agentúram a ich príslušným členom, riaditeľom, zamestnancom a zástupcom. Súhlasíte s udelením injunkčného opatrenia na zastavenie takéhoto súdneho procesu alebo na odstránenie vášho zapojenia sa do žaloby.