Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na „Pokračovať“ nám dávate povolenie zasielať vám e-maily týkajúce sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete neprijať ďalšie e-maily, vždy sa môžete odhlásiť kedykoľvek na konci každého e-mailu.

Softvér rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštevuje naše webové stránky. Táto zásada ochrany osobných údajov poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, na základe ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na svetovej sieti, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto zásada ochrany osobných údajov poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zbere informácií a o spôsoboch, akými môžu byť vaše informácie použité. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vráťte a skontrolujte tieto informácie.

A. Osobne identifikovateľné informácie:

Program zpravidla prijíma konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky iba vtedy, keď sú takéto informácie poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, nakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria lístok s otázkami o zákazníckej podpore, poskytnú životopisové informácie o príležitostiach zamestnania alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď niečo nakupujete, použijete platobnú kartu na zaplatenie za služby, odošlete svoj životopis alebo požiadate o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie programu The Software prostredníctvom jedného z našich webových sídiel, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby program The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. Môžete tiež požiadať, aby program The Software nepoužíval vaše informácie, ak pošlete e-mail na adresu: [email protected]. Program The Software si však vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, zasielať vám oznámenia a ďalšie dôležité informácie o službách programu The Software. Ak nedostaneme žiadne inštrukcie od vás, program The Software môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a výrobkoch ponúkaných skupinou spoločností The Software, koncesionármi The Software a ďalšími poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má program The Software vzťah a čo by mohlo byť pre vás zaujímavé. Program The Software však nebude predávať alebo obchodovať s vašimi osobne identifikovateľnými informáciami, pokiaľ nie sme poverení alebo nám je to zákonom prikázané, alebo v prípade bezprostredného fyzického ohrozenia návštevníka alebo iných osôb. Na tých stránkach programu The Software, kde môžete prostredníctvom webového sídla dobrovoľne ponúknuť akékoľvek spätné informácie, údaje, odpovede, otázky, pripomienky, návrhy, myšlienky a podobné, program The Software bude tú časť informácie považovať za nezmluvné a neproprietárne a okrem uvedeného v tejto ochrane osobných údajov program The Software neprevezme žiadnu povinnosť chrániť takéto informácie pred zverejnením.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou alebo zárukou zisku. Možnosti získania peňazí úplne závisia od osoby, ktorá používa naše produkty, myšlienky, techniky a úsilie, ktoré vynaloží. Neuplatňujeme to ako „skému na zbohatnutie“, a ani by ste to nemali vnímať takto.

B. Neosobne identifikovateľné (všeobecné) informácie:

Všeobecne platí, že program The Software automaticky získava niektoré všeobecné informácie. Všeobecné informácie neodhalia identitu návštevníka. Zvyčajne obsahuje informácie o internetovej adrese pridelené vašemu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených webových sídlach programu The Software. Program The Software získava tieto informácie za účelom určenia potrieb zákazníckej služby a webových sídiel. Dosiahneme to pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže slúžiť na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách programu The Software). Program The Software neprepojí informácie získané týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete cookie, a môžete ho odmietnuť.

C. Váš Softvéru hostuje webové stránky, server, nástenné tabule, fórum, stránky tretích strán. Softvér:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste vrátane akejkoľvek nástennej tabule, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú pre vás Softvér hostuje ako súčasť vášho služieb Softvéru, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. Softvér nemôže ochrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho, na webových stránkach Softvéru sú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, nesúvisiacim s Softvérom. Softvér nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek uvedenému a v súlade s platnými zákonmi spolupracuje Softvér (i) plne s miestnymi a federálnymi úradníkmi v akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo domnelo nezákonných činnosti užívateľa služby a (ii) prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť Softvér povinný odovzdať osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si môže Softvér vyhradiť právo monitorovať oblasti komunikácie akejkoľvek povahy, (i) ak je to potrebné na splnenie zákona, nariadenia alebo žiadosti vlády, (ii) ak je takéto odovzdanie potrebné alebo vhodné na prevádzku Softvéru, alebo (iii) ak je to potrebné na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných ľudí. V súvislosti s potenciálnym predajom alebo prenosom akéhokoľvek záujmu Softvéru a Softvéru a ďalších stránok, ktoré patria spoločnosti, si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné údaje a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretím osobám, ktoré (i) sú zamerané na komunikačné výrobky alebo služby; (ii) súhlasia s tým, že budú nástupcom záujmu Softvéru s ohľadom na udržiavanie a ochranu informácií získaných a udržiavaných Softvérom, a (iii) súhlasia s povinnosťami tejto vyhlásenia o politike.