De Software WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN BELANGRIJK – LEES DIT ALSTUBLIEFT

Bedankt voor uw bezoek aan de website (de ‘Website’) waar u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (de ‘Website’). De Website is eigendom van TheSoftware (gezamenlijk aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze TheSoftware Website Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) in hun geheel wanneer u: (a) de Website bezoekt; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of zich abonneert op een mailinglijst of informatie aanvraagt via de Website (‘Abonnementsservices’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of loterijen die TheSoftware van tijd tot tijd aanbiedt (elk een ‘Wedstrijd’); (d) zich aanmeldt of probeert zich aan te melden bij een affiliatieprogramma of andere lidmaatschapsorganisatie die wordt aangeboden op de Website (‘Lidmaatschapsservices’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersservices’, en samen met de Abonnementsservices en Lidmaatschapsservices, de ‘Services’). Het TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Aankoopovereenkomst(en) (‘Aankoopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals eventuele andere operationele regels, beleid, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden hierbij uitdrukkelijk door referentie opgenomen (gezamenlijk de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om de Services en/of Website op welke manier dan ook te gebruiken.

TheSoftware WEIGERT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF SERVICES DOOR ENIGE INDIVIDUELE DIE ONDER DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT VAN 1998, ZOALS GEWIJZIGD (‘COPPA’), VALT. TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE SERVICES EN/OF WEBSITE TE WEIGEREN AAN ENIG INDIVIDU, NAAR EIGEN EN UITSLUITEND OORDEEL.

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden die worden uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of overeenkomsten met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen inzicht wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door het voortgezette gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden van de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die rechtsgeldig bindende contracten kunnen sluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Indien u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsservices

Onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, kunt u door u te registreren op de Website en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, tegen betaling of gratis, de Abonnementsservices verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsservices zullen u relevante e-mailinhoud, tekst en andere materialen (de ‘Abonnementsinhoud’) verstrekken met betrekking tot online marketing, geleverd door TheSoftware en zijn derde partnernetwerken (‘Derde Partij Providers’). Als u geen Abonnementsinhoud meer wilt ontvangen, stuur dan simpelweg een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde Partij Providers en waarop niet noodzakelijkerwijs vertrouwd moet worden. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsservices. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheid jegens u op zich neemt met betrekking tot dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware garandeert niet dat de Abonnementsinhoud die in verband met de Abonnementsservices beschikbaar wordt gesteld, nauwkeurig, volledig of geschikt is.

Lidmaatschapsservices

Onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, kunt u door u te registreren op de Website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, tegen betaling of gratis, een lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke lidmaatschap bezoeken. De lidmaatschapsprogramma’s van TheSoftware stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (de ‘Ledeninhoud’ en samen met de Abonnementsinhoud, de ‘Inhoud’) die worden geleverd door TheSoftware en bepaalde Derde Partij Providers, met als doel leden te helpen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde Partij Providers en waarop niet noodzakelijkerwijs vertrouwd moet worden.

Verkopersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website bevatte producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze items van externe partijen. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten of diensten van de website te verkrijgen of voor een geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken in verband met de inschrijving voor de diensten kan omvatten, zonder beperking, enkele of alle van de volgende: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuistelefoonnummer; (f) werktelefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardinformatie; en/of (i) alle andere gevraagde informatie op het toepasselijke inschrijvingsformulier (“Service Registration Data”).

Tenzij expliciet anders wordt vermeld, zullen toekomstige aanbiedingen die voor u beschikbaar worden gesteld op de website en de huidige functies van de website vergroten of anderszins verbeteren, onderworpen zijn aan de overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de diensten te gebruiken en/of in aanmerking te komen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige wijzigingen, opschorting of stopzetting van enige diensten of ander product.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kun je kans maken op het winnen van de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden die op de Website worden aangeboden, dien je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig in te vullen. Je stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te verstrekken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, Content en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. Je mag de Website en Content op één computer gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, Content, Wedstrijden en/of Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. Je mag de Website, Content, Wedstrijden en/of Diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van schrapen of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te maken, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die bekeken worden op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF VERWIJZING NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknaam of auteursrechtelijk materiaal) hyperlinken naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het strikt verboden om de Website te “framen” en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in met samenwerking met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKING, VERWIJDERING EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk document, informatie of andere inhoud dat op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, WORDEN U TER BESCHIKKING GESTELD OP ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ BASIS EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE DISCLAIMER VAN ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, TheSoftware GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE LEVERANCIERS VAN DERDEN ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U VIA DE WEBSITE KUNT AANVRAGEN, AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN;

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN STEMT UITDRUKKELIJK ERMEE IN DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELD SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINSTEN, GOEDE TROUW, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, CONTENT, ENIG PRODUCT VAN DERDEN DIE U MOGELIJK KRIJGT VAN EEN VAN ONZE DERDENLEVERANCIERS EN/OF ENIG ANDER PRODUCT EN/OF ENIGE DIENST DIE U AANVRAAGT VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VOOR HET AFNEMEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE WORDEN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF DEELNAME AAN TRANSACTIES VIA DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN, OF ENIGE LATERE WEIGERING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR HETZELFDE;

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun moederbedrijven, dochterondernemingen en dochterondernemingen, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkhouders en / of andere partners, te vrijwaren van en schadeloos te stellen tegen elke claim, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, processen, kosten, eisen en / of oordelen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, services, inhoud en / of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en / of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en / of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn bedoeld ter voordeel van TheSoftware, elk van haar moederbedrijven, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, medewerkers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en / of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens hen te handhaven en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en / of u doorverwijzen naar andere internetsites en / of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door externe providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en / of bronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en / of bronnen. Bovendien keurt TheSoftware geen voorwaarden en bepalingen, privacybeleid, inhoud, advertenties, services, producten en / of andere materialen goed en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en / of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID / BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en / of materialen die u via de website indient of in verband daarmee, is onderhevig aan ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, kunt u hier klikken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, te vernietigen, te knoeien, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de Website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht en TheSoftware zal met alle middelen stappen ondernemen tegen elk individu of entiteit dat hierbij betrokken is, tot de ruimste mate toegestaan ​​door de wet en billijkheid.

KEUZE VAN WET/RECHTSZAAK

Elk geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflictenregels). Elk toegekend vonnis zal definitief en bindend zijn voor de partijen en daarop kan een uitspraak worden gedaan in elke bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden uitgelegd om een partij te beletten voorlopige voorzieningen te vragen ter bescherming van haar rechten in afwachting van een uitspraak in arbitrage. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in dat u geen groepsvordering zult aanspannen, deelneemt of betrokken bent bij een groepsvordering met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware, en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten. U stemt ermee in dat er voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen om een dergelijke rechtszaak te stoppen of om u uit het geding te verwijderen.