Zasady korzystania z oprogramowania na stronach internetowych WAŻNE – PROSZĘ O PRZECZYTANIE

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („Strona internetowa”), na której znalazłeś/znalazłaś link do niniejszych Zasad korzystania („Strona internetowa”). Strona internetowa jest własnością TheSoftware (zwanych zbiorczo „TheSoftware”, „my” i „nas”). Zgadzasz się być związany/y niniejszymi Zasadami korzystania ze strony internetowej TheSoftware („Zasady korzystania”) w całości, gdy: (a) korzystasz ze strony internetowej; (b) rejestrujesz się na newsletter lub subskrybujesz listę mailingową albo prosisz o informacje za pośrednictwem strony internetowej („Usługi subskrypcji”); (c) rejestrujesz się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych od czasu do czasu przez TheSoftware (każdy z nich to „Konkurs”); (d) dołączasz, lub próbujesz dołączyć, do programu partnerskiego lub innego zrzeszenia członkowskiego przedstawionego na stronie internetowej („Usługi członkostwa”); i/lub (e) zamawiasz produkt lub/usługę za pośrednictwem strony internetowej („Usługi sprzedawcy”, a razem z Usługami subskrypcji i Usługami członkostwa to „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne zasady konkursu stosowane do każdego Konkursu, Umowy zakupu TheSoftware („Umowa zakupu”), Umowy członkostwa TheSoftware („Umowa członkostwa”), a także wszelkie inne zasady eksploatacji, polityki, cenniki i inne dodatkowe warunki i dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone przez odwołanie (razem „Umowa”). Proszę dokładnie zapoznaj się z pełnymi warunkami Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na Umowę w całości, nie masz uprawnień do korzystania z Usług i/lub Strony internetowej w jakikolwiek sposób lub formę.

TheSoftware WYRZECZA SIĘ WYRAŹNIE DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I/LUB USŁUG PRZEZ KAŻDĄ OSOBĘ OBJĘTĄ USTAWĄ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI („COPPA”). TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY INTERNETOWEJ DLA KAŻDEJ OSOBY, WYŁĄCZNIE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Serwisu. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a TheSoftware w zakresie korzystania z Serwisu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje lub porozumienia dotyczące Serwisu. Możemy zmieniać Umowę według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Stronie, i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Serwisu. Kontynuując korzystanie ze Strony i/lub Usług, niniejszym zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązujących w tym czasie. Dlatego też, regularnie sprawdzaj tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia). Jeśli masz poniżej 18 roku życia, nie masz pozwolenia na korzystanie i/lub dostęp do Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcji

Zgodnie z warunkami Umowy, poprzez rejestrację na stronie internetowej i otrzymanie pozytywnej decyzji od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać za opłatą lub bezpłatnie usługi subskrypcji. Usługi subskrypcji zapewnią Tobie treści mailowe, teksty oraz inne materiały („Treści subskrypcji”), dotyczące marketingu online dostarczane przez TheSoftware i trzecie strony („Podmioty trzecie”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Treści subskrypcji, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Treści subskrypcji zawierają komentarze, opinie lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Podmioty trzecie i nie jest konieczne, aby na nich polegać. Prosimy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo podczas korzystania z Treści subskrypcji oraz/usług subskrypcji. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych zobowiązań i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi Treściami subskrypcji. TheSoftware nie gwarantuje, że Treści subskrypcji udostępniane w ramach usług subskrypcji są dokładne, kompleksowe i odpowiednie.

Usługi członkowskie

Zgodnie z warunkami Umowy i Umową członkostwa, poprzez rejestrację na stronie internetowej, akceptację Umowy członkostwa oraz otrzymanie pozytywnej decyzji od TheSoftware, możesz uzyskać lub próbować uzyskać za opłatą lub bezpłatnie członkostwo w jednym z różnych programów członkostwa oferowanych przez MTS Advertise OU. Kopię Umowy członkostwa można znaleźć na stronie internetowej odpowiedniego programu członkowskiego. Programy członkostwa TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów oraz innych materiałów („Treści członkowskie” i wraz z Treściami subskrypcji „Treści”) dostarczanych przez TheSoftware i określone Podmioty trzecie, które mają na celu pomóc Członkom w projektach marketingu online. Treści członkowskie zawierają komentarze, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Podmioty trzecie i nie jest konieczne, aby na nich polegać.

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zakupu możesz uzyskać lub spróbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi dostępne na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów trzeciego dostawcy takich przedmiotów. Program nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub pełne. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności w żadnym stopniu za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą produktu, dystrybutorem i konsumentami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenie związane z jakimikolwiek oferowanymi na stronie produktami i/lub usługami.

Ogólne

Informacje, które musisz podać w związku z rejestracją do usług, mogą obejmować, bez ograniczeń, niektóre lub wszystkie z następujących: (a) twoje pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres korespondencyjny (i adres rozliczeniowy, jeśli różny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telekopiu; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) wszystkie inne informacje wymagane w odpowiednim formularzu rejestracji („Dane rejestracji usługi”)

Jeżeli nie zostanie to jawnie zaznaczone, jakakolwiek przyszła oferta dostępna dla ciebie na stronie internetowej, która rozszerza lub w inny sposób ulepsza obecne funkcje strony internetowej, będzie podlegać Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny w żadnym stopniu za twoją niezdolność do korzystania i/lub kwalifikowania się do usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że program nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek usług lub innych produktów.

KONKURSY

O czasami, TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody przez konkursy. Przez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym do konkursu oraz akceptując Oficjalne Zasady Konkursu dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu promocyjnych nagród oferowanych przez każdy konkurs. Aby wziąć udział w konkursach na stronie internetowej, musisz najpierw kompletnie wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne dane rejestracji do konkursu.

UDZIELENIE LICENCJI

Jako użytkownik strony internetowej otrzymujesz nieodłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze strony internetowej, treści i powiązanych materiałów zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze strony internetowej i treści na jednym komputerze tylko do celów osobistych, niekomercyjnych. Żadna część strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona w jakikolwiek system wyszukiwania informacji, elektroniczny ani mechaniczny. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, odwracać inżynierii ani przenosić strony internetowej, treści, konkursów i/lub usług ani żadnej ich części.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, magnetyczne tłumaczenie, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione na mocy odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własnościowych (włączając, lecz nie ograniczając się do praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług przy użyciu automatycznych środków lub jakiejkolwiek innej formy przeszukiwania lub wydobywania danych w celu stworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług.

HYPERLINK DO WITRYNY, CO-BRANDING, „FRAMING” I/LUB ODNIESIENIE DO WITRYNY JEST ZABRONIONE

Chyba że zostało wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikomu nie wolno tworzyć hiperłączy do Witryny lub jej części (w tym, lecz nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, marki lub chronionych prawem autorskim materiałów) na swojej witrynie lub miejscu w sieci z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, „framing” Witryny i/lub odniesienie Uniform Resource Locator („URL”) Witryny w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszego, wyraźnego pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się współpracować z Witryną w celu usunięcia lub zaprzestania, w miarę odpowiednich, jakiejkolwiek takiej treści lub czynności. Niniejszym uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie szkody z tym związane.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY DOSTARCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ POBIERAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ DOSTARCZANE TOBIE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „DOSTĘPNĄ” I WSZYSTKIE GWARANCJE, JAWNE I MILCZĄCE, SĄ ODRZUCANE W NAJWIĘKSZYM DOZWOLONYM ZAKRESIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (W TYM, ALE NIE TYLKO, Z WYŁĄCZENIEM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI SPRZEDAŻY, NIEZAAWANSOWANIA PRAW DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ OGRANICZANIA TEJ, TheSoftware NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE: (A) STRONA INTERNETOWA, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY DOSTARCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW OSÓB TRZECICH, ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, KTÓRE MOŻESZ POBIERAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA;

STANDARDY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ POBRANIE

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela gwarancji, że takie pobrania są wolne od szkodliwego kodu komputerowego, w tym, ale nie ograniczając się do wirusów i robaków.

OGARNICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ PAN, ŻE Oprogramowanie NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PANA ANI JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, WYROZUMIAŁE SZKODY, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO STRAT W DZIEDZINIE ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH NIEMATERIALNYCH STRAT (NAWET JEŚLI Oprogramowanie BYŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W CELU: (A) UŻYWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY, KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECIEJ STRONY, I / LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I / LUB USŁUG, KTÓRE MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZTU NABYCIA PRODUKTÓW I USŁUG ZAMIENNYCH WYNIAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB UZYSKIWANIA JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, DANYCH, INFORMACJI I / LUB USŁUG OD LUB POZYSKANYCH ZAKRESU, CZY WPROWADZONEGO NA STRONIE; (C) BRAK KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY OD NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECIEJ STRONY ORAZ JAKIEJKOLWIEK PÓŹNIEJSZE ODRZUCENIE PRODUKTÓW TRZECIEJ STRONY OD TAKICH SAMYCH;

OCHRONA OD ODSZKODOWANIA

Zgadzasz się na zwrot kosztów i zabezpieczenie TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i afiliatów oraz każdego z ich właściwych członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym opłat adwokackich), szkód, sporów, kosztów, żądań lub jakichkolwiek wyroków, jakiekolwiek przez stronę trzecią wynikających lub związanych z: (a) Twoje korzystanie z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udział w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twoje naruszenie Umowy; i/lub (c) Twoje naruszenie praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tej akapitu mają na celu ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub afiliatów oraz każdego z ich właściwych urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo domagać się i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec Ciebie we własnym imieniu.

WITRYNY STRON TRZECICH

Witryna może udostępniać odnośniki do innych witryn internetowych i/lub kierować Cię do zasobów internetowych, w tym, między innymi, do witryn należących i zarządzanych przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn internetowych i/ lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich witryn trzecich, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, informacje zwrotne, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz przez Witrynę lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania ze wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności, proszę kliknąć tutaj.

Jakiekolwiek podejście przez jakąkolwiek osobę, niezależnie czy jest klientem TheSoftware, mające na celu uszkodzenie, zniszczenie, ingerencję, dewastację lub inne zakłócenie działania strony internetowej, stanowi naruszenie przepisów prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tym zakresie wobec każdej osoby lub podmiotu naruszającego przepisy prawa w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA

Wszelkie spory wynikające z umowy będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem Estonii (bez względu na zasady konfliktu praw). Wydany wyrok będzie ostateczny i wiążący dla stron, a orzeczenie w tej sprawie może być wprowadzone do jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji. Nic w tym artykule nie będzie interpretowane jako uniemożliwienie jakiejkolwiek strony żądania środków ustanawiających zakaz w celu ochrony jej praw w oczekiwaniu na wyrok arbitrażowy. Na ile pozwala na to prawo, zgadzasz się, że nie wniesiesz, nie dołączysz ani nie weźmiesz udziału w żadnym pozasądowym pozwie zbiorowym w sprawie jakiejkolwiek roszczenia, sporu lub kontrowersji, jakie możesz mieć przeciwko TheSoftware ani przeciwko ich przedstawicielom prawnym, firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym, matkom, agencjom ani członkom, urzędnikom, dyrektorom, pracownikom ani agentom. Zgadzasz się na wszczęcie zakazu sądowego mającego na celu zatrzymanie takiego pozwu lub usunięcie ciebie jako uczestnika w procesie.